BİLİMSEL PROGRAM

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KAYIT – KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

17 Mart 2023 - Cuma
13:30 – 14:30 Açılış Konuşması
Murat Dinçer
İlhan Hacıbekiroğlu
  13:30 – 14:45 1. Oturum: MELANOM
Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Alpaslan Özgün
13.30 – 13.50 Rezeke Edilebilen Melanomda Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavi Yaklaşımları Okan Avcı
13.50 – 14.10 Metastatik Melanomda İmmunoterapi Seçenekleri ve Gelecek Burçak Yayla
14:10 – 14:30 Tartışma & Soru & Cevap
14:30 – 15:00 KAHVE MOLASI
  15:00 – 16:35 2. Oturum: GENİTOÜRİNER
Oturum Başkanları: Mert Başaran 
15:00 – 15:20 mKDyPK’da Hangi Hastalarda Tedavi Yoğunlaştırılmalı? Murat Sarı
15:20 – 15:40 mKDPK’da Tedavi Sıralaması ve Biyobelirteç Odaklı Tedaviler Turgut Kaçan
15:40 – 16:00 Metastatik Ürotelyal Karsinomda Yeni Tedaviler Leyla Özer
16:00 – 16:20 mRCC’de Birinci Basamak Tedavi Kararını Etkileyen Faktörler? İbrahim Yıldız
16:20 – 16:35 Tartışma & Soru & Cevap  
16:45 – 19:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Muhammet Bekir Hacıoğlu
S-01 Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Seminal Vezikül İnvazyonu Olan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Halil Uzundal
S-02 Triple Negatif Meme Kanserli Hastalarda Sisteinden Zengin EGF Ligand Domain 2 Proteininin (CRELD-2) Prognostik Önemi Engin Hendem
S-03 Dirençli Hipertansiyonda Etiyoloji Yaşar Culha
S-04 Bleomisine Sekonder Demostratif Bir Skleroderma Vakası Zekeriya Hannarici
S-05 Evre 2 ve Evre 3 Nondiyabetik Kronik Böbrek Hastalığında Serum Ürik Asit Düzeyi ve Hastalık Progresyonu Arasındaki İlişki Ezgi Coban
S-06 Metastatik Meme Kanserinde CDK 4/6 İnhibitörleri ile Eş Zamanlı Palyatif Radyoterapi Uygulamasında Hematolojik Toksisite İnsidansı Kadriye Bir Yücel
S-07 65 Yaş Üstü Sorafenib Alan Hepatoselüler Kanser Hastalarında ALBI Skorunun Prognostik Önemi Duygu Ercan Uzundal
S-08 HbsAg(-) ve Anti-Hbc IgG(+) Solid Tümörlü Doksorubisin Kullanan Hastalarda Antiviral Profilaksi Gerçekten Gerekli mi? Muzaffer Uğraklı
S-09 Meme Kanserinin Reseptör Durumu ve Moleküler Alt Tiplerini Ayırt Etmede Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemeden Elde Edilen ADCcV’nin Diagnostik Gücü Özlem Özkul
S-10 HER2 Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Lapatinib-Kapesitabin Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi Muhammed Muhiddin Er
S-11 Anal Kanser Tanılı Hastalarda Klinik ve Demografik Özellikler ve Prognozla İlişkisi Nadiye Sever
S-12 Metastatik Kastrasyon Dirençli Geriatrik Prostat Kanseri Hastalarında 1. Basamak Docetaksel Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Tek Merkez Deneyimi Duygu Bayır Garbioğlu
S-13 Çoklu Primer Tümörlerin Klinik-Patolojik Karakteristik Özelliklerinin Retrospektif Analizi Abdussamet Çelebi
S-14 İnvaziv Mesane Kanserinde Klinikopatolojik Özellikler ve Tedavi Yanıtını Etkileyen Prognostik Faktörler, Tek Merkez Deneyimi Nargiz Majidova
18 Mart 2023 - Cumartesi
  09:00 – 10:15 3. OTURUM: AKCİĞER
Oturum Başkanları : Aytuğ Üner  
09:00 – 09:20 Rezektabl KHDAK ‘de Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavide Güncel Tedavi Yaklaşımları  İlhan Hacıbekiroğlu
09:20 – 09:40 Metastatik Driver Mutasyon Pozitif KHDAK’de Güncel Tedavi Algoritmaları  Erdoğan Selçuk Şeber
09:40 – 10:00 Metastatik Driver Mutasyon  Negatif KHDAK’de Güncel Tedavi Algoritmaları  Ozan Yazıcı
10:00 – 10:15 Tartışma & Soru & Cevap
10:15 – 10:30 Kahve Molası
  10:30 – 11:50 4. OTURUM: MEME
Oturum Başkanları : Deniz Tural, Nebi Serkan Demirci 
10.30 – 10:50 Hormon Pozitif, HER2(-) Meme Kanserinde Adjuvan-Metastatik Sistemik Tedavi  Melek Karakurt Eryılmaz
10:50 – 11:10 HER2(+) Meme Kanserinde Neoadjuvan / Adjuvan ve Sistemik Tedavi  Sema Türker
11:10 – 11:30 Triple Negatif Meme Kanseri Neoadjuvan /Adjuvan ve Sistemik Tedavi  Mutlu Doğan
11:30 – 11:50 Tartışma & Soru & Cevap
  11:50 – 12:30 FARMANOVA UYDU SEMPOZYUMU
HR(+) HER2(-) mMK’de Yaşam İçin Valamor
Moderatör: Meral Günaldı
Konuşmacı: Taner Korkmaz
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 – 14:45 5. OTURUM: KOLOREKTAL
Oturum Başkanları : Nuriye Özdemir  
13:30 – 13:50  Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi  Oktay Bozkurt
13:50 – 14:10 Opere Evre II-III Kolon Kanserinde Adjuvan Tedavi, Kime ve Ne Kadar Süre ?  Abdullah Sakin
14:10 – 14:30 İnoperabl Metastatik Kolorektal Kanserin Birinci Basamak Tedavisi  Birol Ocak
14:30 – 14:45 Tartışma & Soru & Cevap
14:45 – 15:25

BMS UYDU SEMPOZYUMU

1. Basamak Metastatik Mide Adenokanser Tedavisinde Nivolumab + Kemoterapi Deneyimi
Moderatör: Bülent Orhan
Konuşmacı: Bülent Erdoğan
15:25 – 15:40
KAHVE MOLASI
15:40 – 16:55
6. OTURUM: NON KOLOREKTAL
Oturum Başkanları : Murat Araz  
15:40 – 16:00 Özefagogastrik ve Mide Kanseri Hastalarında İmmunoterapi  Osman Köstek
16:00 – 16:20 Pankreas Kanseri: Neoadjuvan, Adjuvan ve Perioperatif Tedavi Yaklaşımı  Adem Deligönül
16:20 – 16:40 İleri Evre HCC Tedavisinde Optimal Tedavi Sıralaması  Hacer Demir
16:40 – 16:55 Tartışma & Soru & Cevap
19 Mart 2023 - Pazar
  09:00 – 10:15 7. OTURUM: JİNEKOLOJİK KANSERLER
Oturum Başkanları : Cemil Bilir, Fatih Karataş  
09:00 – 09:20 Metastatik Serviks Kanseri Tedavisinde Yenilikler Fatih İnci
09:20 – 09:40 Metastatik Endometrium Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları Emir Çelik
09:40 – 10:00 Metastatik Over Kanserinde Optimal Tedavi Yaklaşımları  Özlem Ercelep
10:00 – 10:15 Tartışma & Soru & Cevap
10.15-10.30 Kahve Molası
  10:30 – 11:00  AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları : Elif Atağ, Eda Tanrıkulu Şimşek, İbrahim Vedat Bayoğlu  
Akılcı İlaç Kullanımı  Duygu Bayır

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.